Vedtægter for Dansk Elbil Komite

Vedtaget af Repræsentantskabet februar 2013.

1. Navn , status og oprettelse

Dansk Elbil Komite er en forening oprettet den 6. juni 1980.

2. Formål

Dansk Elbil Komite har til formål at udbrede kendskab til og anvendelse af elbiler og andre elektriske vejkøretøjer, fremme produktion af sådanne med tilhørende komponenter samt at formidle udveksling af erfaringer blandt brugere af elbiler.

3. Hjemsted

Dansk Elbil Komite har hjemme i København.

4. Medlemmer

Som medlemmer kan optages erhvervsvirksomheder, offentlige og private institutioner samt enkeltpersoner, som kan tilslutte sig foreningens formål.

Anmodning om medlemskab stiles til bestyrelsen. Medlemskab skal opsiges skriftligt til bestyrelsen med en måneds varsel til udgangen af et kalenderår .

Restance med betaling af medlemskontingent udover 3 måneder kan medføre eksklusion. Dersom et medlem på utilbørlig vis modarbejder foreningens vedtægter, skal bestyrelsen indstille medlemmet til eksklusion på førstkommende repræsentantskabsmøde.

5. Repræsentantskab

Repræsentantskabet er øverste myndighed i Dansk Elbil Komite.
Hvert firmamedlem udpeger en repræsentant. I tilfælde af forfald kan rettigheder og pligter overdrages med fuldmagt til en suppleant. Repræsentantskabet vælger af sin midte en formand.

Repræsentantskabet holder ordinært møde en gang årligt. Mødet holdes i februar. På formandens foranledning indkaldes skriftligt eller via email til repræsentantskabsmødet med 3 ugers varsel og med angivelse af dagsorden omfattende følgende faste punkter:

1. Valg af ordstyrer
2. Årsberetning
3. Årsregnskab
4. Fastlæggelse af budget og kontingent
5. Valg af formand, kasserer og bestyrelse
6. Valg af revisor
7. Indkomne forslag
8. Eventuelt

Forslag, der ønskes sat på dagsordenen indsendes til formanden senest 14 dage før repræsentantskabsmødets afholdelse.

Årsregnskab, forslag til budget og kontingent samt evt. forslag til vedtægtsændring fremsendes til repræsentantskabet senest 1 uge inden repræsentantskabsmødets afholdelse.

Beslutning om forhold anført i dagsordenen træffes ved simpelt stemmeflertal på repræsentantskabsmødet. I tilfælde af lighed tæller formandens stemme dobbelt.

Referat af repræsentantskabsmødet sendes til medlemmerne senest 4 uger efter mødet. Referatet underskrives af formanden.

Der indkaldes til ekstraordinært repræsentantskabsmøde, når bestyrelsen finder det nødvendigt, eller når mindst 10 % af medlemmerne skriftligt anmoder herom. Mødeindkaldelse sker skriftligt og på formandens foranledning, med 3 ugers varsel og med angivelse af dagsorden.

6. Bestyrelse

Dansk Elbil Komité ledes af en bestyrelse bestående af en formand, en kasserer og fire bestyrelsesmedlemmer, der alle vælges for to år ad gangen. Valget foretages af repræsentantskabet således:

Formanden og to bestyrelsesmedlemmer vælges på lige årstal.

Kassereren og to bestyrelsesmedlemmer vælges de ulige årstal.

Genvalg kan finde sted.

Bestyrelsen vælger af sin midte en næstformand og en sekretær.

Bestyrelsen holder møde efter behov, dog mindst to gange årligt. Mødeindkaldelse sker skriftligt og på formandens foranledning, med tre ugers varsel og med angivelse af dagsorden. Et mindretal på 2 bestyrelsesmedlemmer kan kræve indkaldelse til bestyrelsesmøde.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 2 medlemmer er til stede. Beslutning træffes ved simpelt stemmeflertal. I tilfælde af lighed tæller formandens stemme dobbelt.

Referat af bestyrelsesmødet sendes til medlemmerne senest 2 uger efter mødet.
Referatet godkendes på efterfølgende bestyrelsesmøde.

7. Formandens opgaver

Formanden leder foreningens anliggender i alle forhold, herunder indkaldelse til repræsentantskabs-mødet o.l., Hans direkte udgifter ved arbejdet for foreningen godtgøres.
Herudover får han årligt tilskud til telefon og internet i henhold til statens takster for skattefri godtgørelse i frivillige foreninger.

8. Kassererens opgaver

Kassereren fører foreningens regnskaber og hjælper formanden med at holde medlemskartoteket ajour.

Hvert år efter det årlige repræsentantskabsmøde opkræves kontingent og i kartoteket føres kontrol med hvilke medlemmer, der har indbetalt medlemskontingenter og hvilke, der resterer. Kassereren rykker eventuelle restanter ultimo maj måned.

Kassereren har fuldmagt til foreningens bankkonto og er ansvarlig for at betale regninger og udlæg, som måtte fremkomme i forbindelse med foreningens aktiviteter.

Kassereren aflægger regnskab en gang om året, som godkendes af revisoren inden fremlæggelse på repræsentantskabsmødet. Kassereren skal i øvrigt forelægge regnskabet, så ofte bestyrelsen forlanger det.

Kassererens udgifter til kontorhold, telefon og internet godtgøres i henhold til statens takster for skattefri godtgørelse i frivillige foreninger.

9. Økonomi

Medlemmerne af Dansk Elbil Komite betaler et årligt medlemskontingent, hvis størrelse fastlægges på det ordinære repræsentantskabsmøde. Der skelnes mellem firmamedlemmer og personlige medlemmer. Kontingent skal indbetales inden 1. marts.

Regnskabsåret er kalenderåret.

Regnskabet revideres af den på repræsentantskabsmødet valgte revisor.

Revisionsprotokollen underskrives af formand og næstformand. Det reviderede årsregnskab med revisors påtegning forelægges repræsentantskabet.

For forpligtelser indgået af Dansk Elbil Komite hæfter alene den til enhver tid værende formue.

Medlemmer og evt. bidragydere kan ikke gøre krav på formuen, ligesom de ikke kan gøres ansvarlige for Dansk Elbil Komites forpligtelser.

10. Tegningsregler

Dansk Elbil Komite tegnes af formanden alene eller af næstformanden i forening med yderligere et medlem af bestyrelsen.

11. Ændring at vedtægter

Ændring af vedtægter kan kun besluttes på et repræsentantskabsmøde og med 3/4 af de tilstedeværendes stemmer.

12. Opløsning og likvidation

Repræsentantskabet udpeger en likvidator til af forestå likvidationen.
Eventuel resterende formue, efter at gæld og omkostninger er betalt, skal anvendes i overensstemmelse med formålsparagraffen efter bestyrelsens bestemmelse.